Vi har märkt ett allt större missnöje bland våra medlemmar med hur bygglov hanteras i Huddinge kommun. De senaste åren har det skett en förändring i kommunens handläggning av bygglov, med en allt strängare tolkning av gällande lagar och regler, längre handläggningstider och fler avslag.

Det är inte ovanligt att bygglovsnämnden hänvisar till kulturmiljöer. I normala fall ska det vara tillräckligt med ett uttalande från en byggnadsantikvarie för att kunna genomföra ändringar inom ett kulturmiljöområde, ofta behövs inte ens det. Det gäller dock inte i Huddinge Kommun. 70% av alla bygglovsansökningar för att få installera solceller har avslagits, bland annat med hänvisning till kulturmiljöer. Normalt sett är installation av solceller en bygglovsbefriad åtgärd.

Efter många protester har man nu börjat se över just den frågan, och gjort stora förändringar. Men trots det får idag ca 30% fortfarande avslag på sin ansökan för en så viktig miljöåtgärd. Att solceller oavsett område ska vara en bygglovsbefriad åtgärd borde vara en självklarhet.

Men det handlar inte bara om solceller. I många andra kommuner får fastighetsägare höja marknivån på sin tomt med 50 cm oavsett typ av område utan bygglov. Så var det även i Huddinge Kommun tidigare, men idag krävs det bygglov för en så icke anmärkningsvärd förändring – och sannolikheten att få den åtgärden beviljad är liten. Man säger också ofta nej till andra normalt sett bygglovsbefriade åtgärder såsom altan, stödmur och skärmtak. Man hänvisar till att dessa, även om de anpassas till området i utformning, material och färgval, skulle förvanska området.

Dessa avslag sker även om området i fråga redan har genomgått stora förändringar. Detaljplanen för dessa områden är ofta gammal och stämmer inte alltid överens med områdets karaktär idag. Över åren har flera kulturmiljöområden genomgått radikala förändringar och bebyggelsen har förändrats, så varför riktar man in sig på minimala ändringar som bygglovsbefriade altaner?

Ett område där ansökningar däremot ofta skyndsamt beviljas är kommunens egna bygglov, tillsammans med storskaliga förtätningsprojekt. Vi har flera vittnesmål från medlemmar som fått vänta med färdigställande och därmed inflyttning eller försäljning många månader, med stora privatekonomiska kostnader som följd. Men flerbostadshus i villaområden och skyskrapeliknande hus i områden med 50-talshus i 3-4 våningar klubbas snabbt igenom. Att bygga om Fullersta Bio på ett sätt som allvarligt förändrade hela byggnadens karaktär såg bygglovsnämnden inte heller några problem med. Det gjorde däremot Länsstyrelsen.

Vi vill se en förändring av bygglovshandläggningen i vår kommun!

Vi vill ha rättvisa bygglov där ansökningarna bedöms sakligt, likvärdigt oavsett vem som ansökt och en bedömning som följer praxis för vad som i andra kommuner och enligt lagen inte ska kräva bygglov.

Vi har hört några av era historier, men vi vill höra från fler. Vi vill samla in era berättelser om bygglovsprocesser som inte har fungerat. Prata med oss på Facebook, skicka epost (info@fullerstafast.se) eller ta kontakt med oss personligen. Du får vara helt anonym om du vill och vi kommer inte att föra vidare vem som har berättat sina historier för oss.

Styrelsen
Fullersta Fastighetsägareförening

Rättvisa bygglov!
Märkt på:        

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *