Fullersta Fastighetsägareförening kallar härmed alla medlemmar till årsmöte 16 april 2024 19:00. Mötet kommer att hållas i lilla salen på Folkes i Huddinge Centrum. Föreningen bjuder på kaffe. Ingen anmälan behövs.

Av kostnadsskäl skickas inte längre någon fysisk kallelse till årsmötet ut. Istället läggs kallelsen ut på föreningens webbplats, på Facebook och via riktat epostutskick till alla medlemmar vars epostadresser vi har i medlemsregistret. Vi vet dock att mailadresser ändras etc, så berätta gärna om den här kallelsen för era grannar och bekanta som är medlemmar.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
 9. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår.
 10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, kommittéer motsvarande
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 13. Rapporter och information från styrelsen samt behandling av styrelsens förslag.
 14. Behandling av motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

Underlag till årsmötet

Välkomna!

Kallelse till årsmöte 16 april 2024 19:00
Märkt på:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *