Antagna av föreningen vid årsmötet 2004-04-14, kompletterade vid FFFs årsmöte, den 13 april 2011 och reviderade vid FFFs årsmöte, den 16 april 2013

§ 1 Firma

Föreningens namn är Fullersta Fastighetsägareförening. Föreningen har sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län.

§ 2 Ändamål m m

Fullersta Fastighetsägareförening utgör i huvudsak en sammanslutning av fastighetsägare inom Fullersta. Föreningen har till ändamål att tillvarataga sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av fastighetsägare och att verka för trivsel och trevnad i området. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålls av person, hushåll eller förening genom inbetalning av den på årsmötet fastställda medlemsavgiften. Person som på särskilt sätt främjat föreningens intressen kan, efter förslag från styrelsen, kallas till hedersmedlem genom beslut på årsmöte. Hedersmedlem ska vara avgiftsbefriad.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträda ur föreningen kan göra detta efter skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som vid juli månads utgång innevarande år inte betalat fastställd avgift utesluts ur föreningen. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bryter mot föreningens stadgar, motarbetar eller på annat sätt skadar föreningen eller dess syften. Inbetald avgift är därvid förverkad.

§ 5 Medlemsavgift

Till bestridande av föreningens utgifter betalar varje medlem årligen en avgift vars storlek fastställts på föregående års årsmöte.

Den som inträder i föreningen och betalar sin medlemsavgift under fjärde kvartalet av ett år är befriad från avgift under därpå följande år. Fullersta Fastighetsägareförening

§ 6 Års- och föreningsmöte

Årsmöte ska hållas före april månads utgång. Övrigt föreningsmöte ska därutöver hållas då styrelsen eller revisorerna anser att skäl finns eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen hos styrelsen yrkar detta.

Kallelse ska utsändas senast två veckor före sammanträdesdagen. Beslut på möte ska fattas genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs. Varje närvarande enskild medlem, hushåll eller förening, som betalat fastställd årsavgift äger en röst. Enkel majoritet gäller då inget annat är stadgat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom ifråga om sluten omröstning då lotten avgör.

Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Protokoll ska föras och justeras vid ovannämnda möten. Dagordning vid årsmöte (obligatoriska punkter):

 • Mötets öppnande.
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 • Revisionsberättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
 • Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår.
 • Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, kommittéer motsvarande.
 • Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 • Val av revisorer och suppleanter för dessa.
 • Val av valberedning att fungera till nästa årsmöte.
 • Rapporter och information från styrelsen samt behandling av styrelsens förslag.
 • Behandling av motioner.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

§ 7 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av sju personer, valda av årsmötet för två år i sänder. Av ledamöterna skall ena året avgå tre och andra året fyra. Vid samma tillfälle utses för en tid av ett år tre styrelsesuppleanter, som vid förfall för ordinarie styrelseledamot, inkallas i den tur de är valda. Valbar till styrelseledamot är envar medlem i föreningen.

Årsmötet utser styrelsens ordförande samt sex ledamöter och tre styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vice ordförande samt därutöver, inom eller utom styrelsen, de funktionärer som är erforderliga för föreningens verksamheter.

Ordförande eller av honom utsedd ställföreträdare skall vid behov utse två (2) externa medlemmar till valberedning. Dessa två får ej vara någon i styrelsen. Motioner och nomineringar till styrelse vilka skall behandlas på årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före stämman. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande varav en ska vara ordinarie eller vice ordförande. För beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
Suppleant, som vid styrelsesammanträde inte tjänstgör för ledamot, äger rätt att närvara och yttra sig men ej utöva rösträtt.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar. Föreningens medel ska förvaras i bank eller på annat sätt som årsmötet kan besluta. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår, och ska jämte styrelsens justerade protokoll vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari därpå följande år.

§ 8 Styrelsens arbetsuppgifter

Det åligger styrelsen att bland annat:

 • verkställa beslut som fattas vid års- och föreningsmöten,
 • leda och genomföra föreningens verksamhet,
 • föra föreningens räkenskaper,
 • förvalta föreningens tillgångar,
 • föra medlemsförteckning,
 • till årsmötet avge berättelse över verksamhet och räkenskaper,
 • avgöra medlemskap i, eller samarbete med, föreningar eller motsvarande.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen utser inom sig en eller två personer, i regel kassör och ordförande, som var för sig får teckna föreningens namn. Firmatecknare äger rätt att företräda föreningen externt och att ingå bindande avtal för föreningen i ärenden som beslutats genom styrelsemöte. Styrelsen äger rätt att när som helst återkalla bemyndigandet att teckna föreningens namn. För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet, för en tid av ett år i sänder, en revisor jämte suppleant för denna. Revisorn ska verkställa granskning för det år han/hon är vald samt vid nästa årsmöte framlägga fullständig berättelse däröver. Revisionsberättelsen ska delges styrelsen senast två veckor före årsmötet. Förekommer fel i räkenskaperna och detta medvetet förtigs av revisorn, är denne underkastad samma ansvar som styrelsen.

§ 11 Arvoden

Arvoden till styrelse, revisorer och kommittéer (motsv.) bestäms på årsmötet innan val förrättas.

§ 12 Kommittéer/arbetsgrupper

Styrelsen kan utse permanenta eller tillfälliga kommittéer/arbetsgrupper för bestämda ändamål. Därvid utser styrelsen en ledare för kommittén/gruppen med lämpliga kunskaper eller färdigheter. Ledaren utser övriga medlemmar. En av medlemmarna bör vara styrelseledamot.

§ 13 Ändring av stadgarna

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska, för att bli gällande, godkännas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Dessutom erfordras att beslutet vid båda tillfällena biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 14 Upplösning

Föreningen kan ej upplösas så länge en tiondel av medlemmarna, dock minst hundrafemtio, önskar fortsätta verksamheten. Beslut om upplösning ska, för att bli gällande, godkännas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Vid upplösning ska föreningens tillgångar användas till något allmännyttigt ändamål som beslutas på det sista sammanträdet. Slutlig upplösning kan ske först när avyttring av tillgångarna verkställts.