Alldeles norr om Huddinge, nära Tingshuset, inträffade en omskriven tågolycka år 1908. Det sades att godstågsloket var så illa demolerat att det vältes av banvallen och blev liggande och sjönk ner i gyttjan för att så småningom glömmas bort. Det låter nästan som en skröna men skrotet efter loket hittades senare, och händelsen har förevigats i Långsjölekparken i form av ett lok som sjunker ner i en sandlåda.

Inom samma område där loket sjönk i gyttjan planeras idag ett ganska omfattande byggnadsprojekt med höghus, som ska ligga nära stranden av den nyrestaurerade Kyrkdammen. Man skulle kunna glädjas för projektet om allt var problemfritt. Tyvärr är inte så fallet. De nya bostadshusen med nya skattebetalare ställer krav på bättre dagvattenkapacitet. Det som finns är undermåligt enligt både politiker, Stockholm vatten och avlopp samt kommunens tekniker.  

Dagvattenledningarna är helt enkelt för gamla, dåligt underhållna, skadade och sköra. Speciellt de dagvattenledningar som ligger i gyttjelera eller postglacial lera. Dessa jordarter kan förflytta sig så att rören skadas på grund av sättningar. Här ska vi inte nämna effekten av klimatförändringar, som gör att regnmängder och nederbördsintensiteten blir större. Otaliga exempel på det har vi alla sett på tv. Men det betyder större vattenvolym per tidsenhet, (intensitet), och att den större vattenmängden ska rymmas i de gamla ledningar, som redan har begränsad volym. Många klagomål framfördes tidigare på översvämningar eftersom avloppsrören för dagvatten saknar kapacitet att dränera större regnmängder under kortare tid. Hur blir det då med tillskottet av vatten från de nyplanerade byggprojekten? Var ska det rymmas? Är tanken att Kyrkdammen och Huddinge centrum ska lanseras som den nya Nordens Venedig?

Och hur blir det med grundläggningen av de nya byggnader som ska placeras på gyttjelera med sjöutsikt över Kyrkdammen och Huddingevägen? Grundförstärkning kommer att behövas för dyra pengar annars blir det som med ”gamla” Tingshuset – ett nytt sluttande torn i Huddinge?  Risken är att det blir omfattande grundläggningsproblem med konsekvens att vissa grundområden kan börja glida iväg. Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, är hela området skredbenäget vilket syns tydligt på geologiska kartor. Bara under senaste åren höll ett större jordområde nordväst om Kyrkdammen och sydost om bensinstationen att glida österut mot ”sjön”. Det syntes tydligt på sprickorna i asfalten vid busshållplatsen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dagvattnets avrinningskapacitet inte räcker till och många undrar vad kommunens strategi för att förhindra översvämningar är? Finns det inte andra trevliga områden med fastare mark att bygga på? Grundläggningskraven och pålningen för det nya Tingshuset kommer att kosta halva projektet. Är det inte förnuftigt att undvika kända problem och investera pengarna i den infrastruktur, som vi skattebetalare, behöver?

den 21 oktober 2022

Fullersta Fastighetsägareförening,
genom Göran Lande

Öppet brev till Huddinge kommun avseende byggnation vid Tingshuset
Märkt på:        

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *