Fullersta Fastighetsägareförening kallar härmed alla medlemmar till årsmöte 28 april 2022
19:00. Mötet kommer att hållas i Lilla Salen på Folkes i Huddinge Centrum. Föreningen
bjuder på kaffe.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
 9. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår.
 10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, kommittéer motsvarande
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 13. Rapporter och information från styrelsen samt behandling av styrelsens förslag.
 14. Behandling av motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

Bilagor

Kallelse till årsmöte 28 april 19:00
Märkt på:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *