Fullersta Fastighetsägareförening kallar härmed alla medlemmar till årsmöte 25 april 2023
19:00. Mötet kommer att hållas på Folkes i Huddinge Centrum. Föreningen
bjuder på kaffe.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
 9. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår.
 10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, kommittéer motsvarande
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 13. Rapporter och information från styrelsen samt behandling av styrelsens förslag.
 14. Behandling av motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.
Kallelse till årsmöte: 25 april 19:00
Märkt på:    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *