Att bevaka medlemmarnas intresse är högt aktuellt särskilt nu när kommunen planerar för nyexploateringar, utan att ta hänsyn till den befintliga kapaciteten av gamla, trasiga och icke underhållna VA ledningar. Konsekvenserna av denna pinsamma misskötsel syns i frekventa översvämningar, skador och i värsta fall värdeminskning på fastigheten.

Situationen blir inte bättre på grund av pågående klimatförändringar som resulterar i mer frekventa och rikliga nederbörd som faller ner under betydligt kortare tid. Det ger mera vatten och de gamla och trånga VA rören har för liten diameter och hinner inte dränera dessa ökande vattenmängder i tid. Då blir översvämningar alltmer frekventa och mer omfattande. Tidigare kunde fastighetsägarna hitta kartor som visade på översvämningsrisker, som t.ex. på MSB webbsida. Numera är de inte tillgängliga.

Det vi kan konstatera är att Sverige blir allt regnigare som en följd av klimatförändringarna. Nu skapar den ökade översvämningsrisken konflikter mellan drabbade husägare, försäkringsbolag och kommuner. T.ex. i Stockholm riskerar kommunen skadestånd på över 100 miljoner kronor efter översvämningarna i t.ex. Enskede. Många villaägare där fick omfattande skador efter översvämningen. Fortfarande ett och ett halvt år senare pågår renoveringsarbetet.

Översvämningarna är tydligen kontroversiella. Många fastighetsägare vill inte prata om översvämningarna med medier, av rädsla för att värdet på deras hus ska sjunka. Flera vill inte att området pekas ut som översvämningskänsligt. För en del husägare innebär varje nytt regnoväder en ny oro. Vissa oroar sig för att försäkringsbolagen ska dra sig ur om fler översvämningar slår till. Eller att premierna ska stiga kraftigt. Samtidigt finns en växande ilska som riktas mot kommunen, och framför allt Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) som anklagas för att indirekt ha orsakat översvämningarna. Anledningen är att alla är jättebesvikna på SVOA. De har inte skött underhållet på många år. I Huddinge har det bekräftats av flera politiker och kommunen. Detta är mycket beklagligt. Därför är frågan berättigad om inte det som hände i Huddinge och Enskede är lika mycket en effekt av politisk kortsiktighet och underlåtenhet att agera, som av det extrema regnovädret. I flera år har experter larmat om att vatten- och avloppssystem över hela Sverige är kraftigt eftersatta. Så sent som i februari 2021 – fyra månader innan översvämningen i Enskede – varnade byggbolaget NCC för att Sveriges VA-system är ”en tickande bomb” när klimatet förändras. Och hur många bomber finns det då? Hur många bombsmällar tål villaägarna i Huddinge, Enskede, mm?

Hur många till utredningar ska göras? Hur flera till backventiler ska monteras? Man måste inse att dessa inte minskar den avrinnande vattenmängden som måste rymmas i rören. Det är kapaciteten som inte räcker till. Det är problemets kärna. Och situationen blir bara förvärrad av en omfattande exploatering på området, som i Huddinge ligger längst ner på en gammal sjöbotten omgivet av höjder. Det, tillsammans med klimatförändringarnas ökande nederbörd, gör att risken för översvämning har ökat kraftigt. Har man någon strategi att hantera detta?

Kommunen tar bort alla naturliga infiltrationsplatser genom att bygga bort grönområden och det upplevs som provocerande att kommunen fortsätter att leda avloppsvatten från nybyggen runt Fullersta till en underdimensionerade ledningssystem.

Efter översvämningarna har fastighetsägare i Huddinge, krävt SVOA på skadestånd på tiotals miljoner kronor. Enligt DN har över 600 skadeståndskrav riktats mot bolaget sedan översvämningarna, från både privatpersoner, företag och försäkringsbolag, med belopp på allt från några tusenlappar till över 1,5 miljoner kronor. Enligt DN har bolaget reserverat 220 000 kronor per drabbad fastighet, till en total kostnad på runt 130 miljoner kronor.

SVOA och kommunen har också tvingats lägga omfattande resurser på att utreda översvämningarna. I sin årsredovisning beskriver SVOA hur översvämningarna har ”inneburit en stor påfrestning på organisationen, både resursmässigt och ekonomiskt”. Där konstaterar man att bolaget aldrig har varit med om något liknande.
Då är det mycket befogat att fråga om man kan lita på att kommunen skyddar sina invånare mot den här typen av översvämningar?

Kommunens svar är att det är ett delat ansvar. Kommunen ska se till att deras anläggning uppfyller kraven. Men som fastighetsägare behöver man också skydda sig, särskilt om man vet att man bor i ett område som är utsatt för risker. Många fastighetsägare är inte medvetna om det ansvaret.

Försäkringsbolaget If hör till dem som stämt SVOA efter översvämningarna. If anser att alla landets kommuner – behöver ta större ansvar för VA-systemen, framför allt för sin egen skull. Kommunen och staden måste säkerställa att VA-systemen har rätt och tillräcklig kapacitet. Den undermåliga och bristande kapaciteten måste byggas bort då det hör till en viktig infrastruktur och det kommer att kosta mycket pengar. If i nuvarande läge kommer inte att sluta försäkra husen i riskområdet, men det är inte uteslutet att premierna kan höjas i vissa särskilt utsatta områden om problemen fortsätter år efter år och inga åtgärder vidtas.

Intressant i sammanhanget är att översvämningarna sätter kommunerna i ett juridiskt dilemma. Faktum är att kommunens avloppsnät inte behöver kunna hantera extrema vattenmängder. Kommunens skyldighet sträcker sig enbart till att kunna avleda ett så kallat 10-årsregn. Men ett beslut i statens VA-nämnd, som tidigare avgjorde tvister kring vatten- och avloppsfrågor, visar att det inte spelar någon roll hur kraftfullt regnet var. Om VA-systemet visar sig vara underdimensionerat – och alltså inte skulle klara av ett 10-årsregn – tvingas kommunerna betala full ersättning till de drabbade. Det är ett beslut som i statliga utredningar bedöms få omfattande ekonomiska konsekvenser för landets kommuner när översvämningarna blir värre.

Det är en mindre bra nyhet för fastighetsägarna då det säkerligen kommer betyda stora höjningar av VA-taxa framöver.

Göran Lande
Källa: SVOA, Vem har ansvaret (SOU 2017:42).

(foto av Juan Manuel Sanchez on Unsplash)

Problem med VA-system i Huddinge och översvämningar
Märkt på:        

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *